پمپ پیستونی محوری با محور خمیده

پمپ پیستونی محوری با محور خمیده

پمپ پیستونی محوری با محور خمیده axial piston pump(bent axis pump در شکل زیر میتوتنیم ببینیم که پیستونهای پمپ به صورت دورانی چزخش میکنند خط مرکزی بلوک سیلندر نسبت به خط مرکزی محور محرک در موقعیت زاویه ای مشخص قرار میگیرد میله های پیستونها در داخل سیلندر میشود.       خب حالا سوالی که […]

Read more