پمپ هاي سانتریفوژ ( گریز از مرکز ) اساس کار

پمپ هاي سانتریفوژ ( گریز از مرکز ) اساس کار

پمپ هاي سانتریفوژ ( گریز از مرکز ) اساس کار اساس کار اینگونه پمپ ها بر حرکت سیال در خلاف جهت مرکز محور پمپ بوده و سیال با دور شدن از مرکز محور پمپ به داخل لوله رانش هدایت شده و در نتیجه با اختلاف فشار بین قسمت مکش و رانش ، سیال با سرعت [...]
Read more