(Gear pumps) پمپهاي دنده اي

(Gear pumps) پمپهاي دنده اي

(Gear pumps) پمپهاي دنده اي

پمپهاي دنده اي بدلیل برخورداري از طراحی ساده ، ابعاد کوچک و فشرده و قیمت ارزان ، در سیستمهاي هیدرولیک کوماتسو داراي
مصرف عام بوده و بیشترین کاربرد آنها در ماشینهاي ابزار ، ماشینهاي راهسازي کوماتسو و کشاورزي و سایر ماشینهاي سنگین می
باشد . پمپ هاي دنده اي فقط دبی ثابت می باشند . بدلیل کاهش شدید خروجی این نوع پمپها دراثر سائیدگی , مخارج
تعمیر و نگهداري زیادي به همراه دارند ، جریان خروجی این پمپها به طور قابل توجهی متأثر از نشتی هاي سیستم است
که در اثر سایش در نواحی زیر بوجود می آید .
-1 نشتی بین دندانه و پوسته
-2 نشتی بین دندانه ها
-3 نشتی از طرفین

   انواع پمپ هاي دنده اي

1-پمپهای دنده داخلی

2-پمپهای دنده خارجی

پمپ دنده داخلی و خارجی

(External gear pumps) پمپهاي دنده خارجی

(External gear pumps) پمپهاي دنده خارجی
پمپ هاي دنده خارجی به دلایل زیر به طور گسترده درسیستم هاي هیدرولیکی کاربرد دارند:
– فشار نسبتاً بالا با توجه به حجم کم
– هزینه پایین
– محدوده سرعت گسترده
– محدوده دما / ویسکوزیته گسترده
مطابق شکل زیر پمپ هاي دنده خارجی از دو چرخ دنده ( 7 و 8 ) و یک شفت ( 3 ) تشکیل شده است که داخل پوسته(1) قرار دارد.

در این پمپها دوران یکی از چرخدنده ها بوسیله سیستم محرك تأمین گشته و دیگري بواسطه آن چرخدنده بحرکت در می آید . فضاي بین دندانه ها ، پوسته و صفحات جانبی ، محفظه هایی از روغن را تشکیل می دهند . در ناحیه اي که دندانه ها
از درگیري خارج می شوند و حجم محفظه افزایش می یابد ( فضاي مکش ) یک فشار منفی در خط مکش ایجاد می شود و
واردخط مکش می شود و S این فشار افزا یش می یابد ، درنتیجه سیال موجود در مخزن تحت فشار اتمسفر ، از مجراي
فضاي بین دندانه ها را پر می کند .ناحیه تخلیه در قسمتی قرار دارد که دندانه ها با یکدیگر درگیر می شوند .

در نتیجه
کاهش حجم بوجود آمده در این ناحیه و به دلیل آب بندي داخلی پمپ در مقابل نشتی ، روغن به سمت مجراي خروجی فشار p رانده می شود.این طرح توسط کمپانی کوماتسو بسیار زیاد استفاده شده.

پمپ دنده داخلی

پمپ دنده خارجی

در این پمپها بین سر دندانه ها و پوسته پمپ لقی بسیار کمی (کمتر از 0/001 اینچ) وجود دارد در نتیجه همواره

مقداري ازروغن به سمت مجراي ورودي نشت نموده و سبب می شود که مقدار جریان واقعی پمپ از میزان جریان تئوري
کمتر گردد مطابق شکل زیر ، نشتی داخلی با بالا رفتن فشار درخروجی افزایش یافته و موجب کاهش جریان خروجی
پمپ می گردد

فشار بیش از حد ، علاوه بر افزایش نشتی ، آسیب رساندن به پوسته و افزایش بار روي یاتاقان ها را باعث می گردد .
درصنعت هیدرولیک از پمپهاي دنده خارجی معمولاً براي تأمین فشارهاي پایین استفاده می شود . این پمپها داراي عمر
مناسب ، قیمت ارزان و راندمان نسبتاً خوب می باشند .
جهت چرخش محور در پمپهاي دنده اي ، توسط سازنده مشخص می گردد و در صورت عدم رعایت جهت صحیح ، مجاري
ورودي و خروجی عکس شده واین امر ممکن است خرابی پمپ را به همراه داشته باشد .

Internal gear pumps پمپهاي دنده داخلی

مهمترین ویژگی پمپ هاي دنده داخلی صداي بسیار پائین آنها می باشد . به همین دلیل از آنها در هیدرولیک صنعتی و
وسایل نقلیه اي که در محیط هاي بسته کاربرد دارند، استفاده زیادي می شود.
psi و تغذیه به عنوان شارژپمپ , در فشارهاي کمتر از oil pump از این پمپها بیشتر به منظور روغنکاري به عنوان
1000 استفاده می شود .
در شکل زیر ساختمان و عملکرد یک پمپ دنده داخلی که متشکل از یک چرخدنده داخلی ، یک چرخدنده خارجی ( 4
) ، شفت ( 3 ) و پوسته خارجی ( 1 ) است مشاهده می شود

دوران چرخدنده ها بواسطه انتقال قدرت به یکی از آنها موجب مکیده شدن روغن از مخزن و هدایت آن به محفظه بین
دنده ها می گردد . فضاي بین دنده ها افزایش یافته ، و پمپ مکش می کند .
این افزایش فضاي مکش در یک زاویه گردش 120 درجه اتفاق می افتد . وقتی که محفظه ها به دریچه فشار می رسند ،
فضاي بین دنده ها کاهش می یابد و روغن پر فشاربه مجراي خروجی رانده می شود

برای خرید انواع پمپهای دنده ای و اویل پمپ یا گیر پمپ های ماشین آلات معدنی و راهسازی کوماتسو یا کاترپیلار فقط کافی است با ما در تماس باشید

03136244586

03136249800

Leave a Comment

Your email address will not be published.