فیلتر هیدرولیک لودر

فیلتر هیدرولیک لودر

مسیر سیستم هیدرولیک لودر از تانک تا جکها

مخزن روغن هیدرولیک

در هر سیستم هیدرولیک لازم است مخزنی جهت نگهداري روغن هیدرولیک وجود داشته باشد .

مطالب مرتبط پیشنهادی:

مخزن هیدرولیک لودر

وظایف مخزن هیدرولیک :

وظایف عمده مخزن هیدرولیک عبارت است از :
-1 توانایی نگهداري تمام روغن سیستم
-2 دفع گرماي حاصل از کار موتور و پمپ در حالت عادي ( در شرایط کار غیر عادي از کولر روغن استفاده می شود )
-3 جداسازي هوا و مواد خارجی از روغن
ساختمان یک مخزن یا تانک هیدرولیک :
یک مخزن هیدرولیک از اجزاء زیر تشکیل شده است :
-1 توري درب تانک براي جلوگیري از ورود مواد زائد به مخزن در موقع ریختن روغن

صفحه موج گیر براي آرام کردن حرکت روغن برگشتی از سیستم به طرف لوله مکش و به وجود آوردن امکان
ته نشینی مواد زائد و جدا شدن هواي محلول در روغن
2/ -3 فیلتر و لوله مکش براي تصفیه روغن جریان یافته به سمت پمپ براي مکش . این فیلتر بایستی حداقل 5
سانتیمتر از کف مخزن بالاتر نصب شود .
-4 میله یا شیشه اندازه گیري براي بازدید سطح روغن در مخزن
-5 لوله برگشت روغن از سیستم به مخزن
-6 فیلتر هواکش براي جلوگیري از ورود گرد و غبار به مخزن و ارتباط مخزن با هواي خارج
-7 پیچ تخلیه براي تخلیه روغن در موقع تعویض روغن یا موارد دیگر
-8 دریچه تمیز کردن براي تمیز کاري مخزن
بعضی از مخازن هیدرولیک داراي سوپاپهایی هستند که می توانند هوا را با فشاري حدود
2 در مخزن نگه دارند . وجود این فشار بر سطح روغن باعث کمک به مکش پمپ و جلوگیري از ایجاد خلا میگردد.

صافی ها و فیلترها

صافی ها

صافی در مقایسه با فیلتر به منظور جدا کردن ذرات درشت تر مورد استفاده قرار می گیرد ، و در مقابل عبور
جریان مقاومت کمتري ایجاد میکند . بنابراین از صافی براي نصب در خط ورودي پمپ و به منظور حفاظت از
آن در مقابل ورود ذرات بزرگ استفاده میشود .
در ساختمان صافی از صفحات فلزي یا سوراخ هایی به اندازه حداکثر 0.0059 اینچ (حدوداً 150 میکرون )
استفاده شده است. شکل زیر یک صافی را نشان میدهد

فیلتر هیدرولیک لودر کاترپیلار

فیلترها

فیلتر وسیله اي است که قادر به جدا سازي ذرات میکرونی غیر محلول در روغن می باشد . مطالعات نشان داده
است که حتی ذراتی به اندازه یک میکرون نیز می تواند اثرات مخربی بر سیستم هیدرولیک داشته باشد.
در یک سیستم هیدرولیک ذرات مزاحم از کیفیت کار سیستم و فشار روغن می کاهد . این ذرات بر اثر عوامل
زیر ایجاد میشوند .
-1 سائیدگی و از بین رفتن تدریجی قطعات
-2 آلودگی هاي داخلی در قطعات
-3 آلودگی هاي خارج از سیستم

ذرات مزاحم از جمله براده هاي فلزي ، ذرات واشرهاي آب بند ، گرد و غبار وارده از هواي محیط همه بر فشار
روغن بخصوص در حین کار اثر می گذارند. این ذرات ، چه کوچک و چه بزرگ باید دائماُ تصفیه و از سیستم
خارج شوند . در غیر اینصورت اوریفیس ها و اسپولهاي کنترل را مسدود میکند . وظیفه تصفیه روغن در مدار
هیدرولیک را فیلتر بعهده دارد .
فیلترها بسیار ظریفتر از صافیها عمل می کنند و در نقاط مختلف مدار قابل نصب می باشند .
فیلترها با داشتن ساختمان داخلی پیچیده تر نسبت به صافی ها ، میزان افت فشار بیشتري ایجاد میکنند. بعضی
از فیلترها داراي نشانگرهاي مخصوص (شاخص گرفتگی فیلتر ) هستند که با اندازه گیري اختلاف فشار دو
طرف فیلتر ، زمان تمیز نمودن یا تعویض آن را مشخص می کنند .
فیلترها مجهز به شیر اطمینان می باشند که درصورت افزایش اختلاف فشار به بیش از مقدار تعیین شده ،
مسیر عبور جریان را باز می کنند به این مسیر باز شده ، مسیر میان بر یا  

By pass گویند.

ساختمان فیلتر :

یک فیلتر از قسمت هاي زیر تشکیل شده است :
-1 بدنه فیلتر
2-عضو فیلتر کننده
3- شیر کنار گذر

ساختمان داخلی فیلتر هیدولیک

محل نصب فیلتر در مدار هیدرولیک

فیلتر ها از نظر نصب در مدار هیدرولیک به سه دسته تقسیم میشوند .

 1- فیلتر هیدرولیک خط مکش لودر و بیل مکانیکی

این فیلتر جهت حفظ پمپ از ذرات مزاحم در خط مکش نصب میگردد . فیلترهایی که در خط مکش پمپ
By ) نصب می گردند ، مکش پمپ را دچار مشکل می کنند به همین خاطر این فیلترها به همراه شیر میان بر
مورد استفاده قرار می گیرند. در صورت گرفتگی این فیلترها ، مسیر میان بر باز می شود و روغن به (Pass
خط مکش پمپ وارد می گردد

علامت سمبلیک فیلتر خط مکش

فیلتر خط مکش

فیلتر خط فشار

این فیلتر ،چنانکه از نامش پیداست در سر راه جریان پر فشار بعد از پمپ ، و قبل از اجزاء عمل کننده مانند
شیرها که در مقایسه با پمپ از حساسیت بیشتري برخوردارند نصب می شوند . فیلترهاي خط فشار براي
تحمل فشار کاري سیستم طراحی می شوند . شکل زیر فیلتر فشاري را نشان می دهد.

نماي برش خورده فیلتر خط فشار

روغن پر فشار از مجرای a وارد محفظه فیلتر 2 شده و از داخل المنت فیلتر 3 عبور کرده و از مجرای b خارج شده شکل زیر علامت سمبلیک فیلتر در خط فشار را نشان میدهد.

علامت سمبلیک فیلتر خط فشار

3 فیلتر خط برگشت

این فیلترها در خط برگشت نصب می شوند . این روش نصب از معمولی ترین نوع نصب فیلتر در مدار
هیدرولیک است . فیلترهاي خط برگشت در سیستم هایی که به منظور ته نشین نمودن آلودگیها ، داراي مخزن
بزرگ نیستند مورد استفاده قرار می گیرند .

فیلتر خط برگشت

فیلتر خط برگشت

علامت سمبلیک فیلتر خط برگشت

علامت سمبلیک فیلتر خط برگشت

شکل زیر سه روش نصب فیلتر در مدار هیدرولیک را نشان می دهد .

سه روش نصب فیلتر در مدار

برای خرید فیلترآلات لودر با ما تماس بگیرید.

Leave a Comment

Your email address will not be published.