پمپ ها– منبع قدرت هیدرولیک

پمپ ها– منبع قدرت هیدرولیک

پمپ ها– منبع قدرت هیدرولیک

پمپ ها به عنوان قلب سیستم هیدرولیک ، وسایلی هستند که انرژي مکانیکی ( حرکت دورانی الکتروموتور یا موتور هاي

احتراق داخلی ) را به انرژي هیدرولیکی (انرژي ساکن در مایعات تحت فشار ) تبدیل می کنند .

فشار اتمسفر در اثر خلاء نسبی بوجود آمده در نتیجه عملکرد اجزاء مکانیکی پمپ ، سیال را مجبور به حرکت بطرف مجراي

ورودي آن نموده تا بوسیله پمپ به سایر قسمتهاي مدار هیدرولیک رانده شود . عملگرهاي سیستم ، قدرت هیدرولیکی

ایجاد شده توسط پمپ را به انرژي مکانیکی مورد نیاز ( در خروجی ) تبدیل می نمایند .

شکل زیر نحوه عملکرد یک پمپ پیستونی ساده را نشان می دهد که در آن سیال در نتیجه دو عامل ( خلاء حاصل از

حرکت پیستون به سمت چپ و فشار اتمسفر سطح مخزن ) از طریق سوپاپ 1 به پمپ وارد و در اثر حرکت پیستون به سمت راست ، از طریق سوپاپ 2 به سیستم رانده می شود.

1

نحوه عملکرد یک پمپ پیستونی ساده

از عملکرد فوق میتوان دریافت که پمپ صرفاً مولد جریان سیال بوده و ایجاد فشار نمی کند . فشار ایجاد شده

به میزان بار مقاومی که بایستی توسط عملگر سیستم هیدرولیک ایجاد شود بستگی دارد .

تقسیم بندي پمپها

در صنعت هیدرولیک پمپها به دو دسته کلی زیر تقسیم می شوند :

-1 پمپهاي با جابجایی غیر مثبت( پمپهاي هیدرودینامیکی )

-2 پمپهاي با جابجایی مثبت

-1 پمپهاي با جابجایی غیر مثبت

پمپهاي گریز از مرکز ازنمونه هاي کاربردي پمپهاي با جابجایی غیر مثبت می باشند . ( شکل زیر ).

2

چون پمپهاي مذکور توانایی مقاومت در برابر فشار بالا را ندارند ، بندرت در صنعت هیدرولیک مورد استفاده قرار گرفته و

معمولاً به منظور انتقال اولیه سیال ازنقطه اي به نقطه اي دیگر بکار گرفته می شوند . پمپ هاي گریز از مرکز در سیستم

هاي آبرسانی مورد استفاده قرار می گیرد .

در این پمپها بدلیل وجود لقی زیاد بین پره هاي دوار و پوسته آنها ، میزان جریان خروجی پمپ علاوه بر سرعت دورانی

محور ، به مقدار مقاومت خارجی سیستم نیز وابسته است و سیال تمایل دارد در جهتی حرکت کند که با مقاومت کمتري

مواجه گردد . میزان جریان خروجی با افزایش مقاومت بار کاهش یافته و حداکثر فشار در هنگام مسدود بودن خروجی

حاصل می شود ( دراین حالت جریان خروجی به صفر خواهد رسید ) به همین دلیل بمنظور پمپ نمودن آب شهري و

صنعتی از پمپهاي گریز از مرکز استفاده میگردد زیرا در مواقع حداکثر مصرف ، فشار به حداقل رسیده و در زمانهاي حداقل

مصرف ، حداکثر فشار قابل دسترس میباشد .

برای خرید پمپ های هیدرولیک انواع ماشین آلات راهسازی و معدنی کافی است فقط با ما در تماس باشید.

03136244586

03136245281

Leave a Comment

Your email address will not be published.